sabax.sk
true

OCHRANA

osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Článok I. Všeobecné ustanovenia
V súlade s §§ 6 až 12 Zákona sú základnými zásadami spracúvania osobných údajov:

  • Zásada zákonnosti: Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

  • Zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

  • Zásada minimalizácie osobných údajov: Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

  • Zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

  • Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

  • Zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

  • Zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Článok II. Zásada zodpovednosti
V súlade s § 12 Zákona je prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Článok III. Prevádzkovateľ osobných údajov a obsah týchto zásad
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je SABAX s.r.o., so sídlom Kučišdorfská dolina 3792/571, 902 01 Pezinok, IČO: 54 773 296 (ďalej ako „Spoločnosť“).
Spoločnosť sa pri získavaní, zhromažďovaní, využívaní a ochrane osobných údajov v plnom rozsahu snaží postupovať zákonne a zodpovedne.
Za týmto účelom boli vypracované zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“), ktoré:
stanovujú podmienky spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť získava,
vysvetľujú rozsah, účel, dôvod a spôsob spracúvania osobných údajov,
vysvetľujú za akých okolností sú osobné údaje zdieľané s iným spoločnosťami,
vysvetľujú práva dotknutých osôb,
upravujú bezpečnostné opatrenia,
a to v prípade, ak využívate naše služby a my Vám služby poskytujeme.
Pod využívaním našich služieb a poskytovaním služieb našou spoločnosťou sa rozumie:
vyhľadávanie služieb prevádzok v konkrétnom regióne
hodnotenie vybraných služieb
zadanie objednávky našej spoločnosti a jej akceptácia našou spoločnosťou,
priradenie čísla objednávke,
uzatvorenie zmluvy s našou spoločnosťou,
registrácia do programu,
nakupovanie služieb v našej spoločnosti,
dodanie služby našou spoločnosťou,
vyúčtovanie danej služby - zaslanie faktúry a úhrada faktúry,
reklamačné konanie.
Tieto zásady sa týkajú aj bezpečnostných opatrení prijatých našou spoločnosťou na ochranu osobných údajov.

Článok IV. Zdroj získania osobných údajov
Naša spoločnosť spracúva osobné údaje:
ktoré získava od Vás ako zákazníkov na základe predložených dokladov, objednávok, listín, emailovej komunikácie,
ktoré od Vás získame na základe Vášho písomného súhlasu, pričom udelenie súhlasu nám je možné dať písomne, emailom alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke,
ktoré získa z verejne dostupných zdrojov.

Článok V. Rozsah a dôvod spracúvania osobných údajov
Naša spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne na plnenie si zmluvných a zákonných povinností.
Za účelom plnenia si zmluvných a zákonných povinností so zákazníkmi spracúvame nasledovné osobné údaje:
obchodné meno spoločnosti,
telefónne číslo,
emailová adresa,
ostatné údaje potrebné na plnenie si zákonných povinností.
Za účelom poskytovania marketingových služieb spracúvame osobné údaje na základe Vášho písomného súhlasu, pričom ide o nasledovné údaje:
meno a priezvisko, titul,
emailová adresa,
telefónne číslo.
Za účelom starostlivosti o zákazníka spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je starostlivosť o zákazníka a jeho ochrana.
Za účelom starostlivosti o bezpečnosť zákazníka a ochrany majetku spoločnosti spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu.
Za účelom zákonných nárokov spracúvame osobné údaje tak, ako je to uvedené vyššie.

Článok VI. Zdieľanie osobných údajov
Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími osobami.