sabax.sk
true

VŠEOBECNÉ

obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou SABAX s.r.o., so sídlom Kučišdorfská dolina 3795/571, 902 01 Pezinok, IČO: 54 773 296, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. sro., vl.č. 162580/B (ďalej len "Poskytovateľ") a jej zákazníkmi (ďalej len "Objednávateľ") pri poskytovaní služieb v oblasti digitálneho marketingu.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je poskytovanie jednorazových alebo paušálnych služieb Poskytovateľom pre Objednávateľa v dohodnutom rozsahu, a to telefonicky, osobne alebo prostredníctvom e-mailu.

2.2. Poskytovanie služieb trvá 12 mesiacov, teda jeden rok. Zmluva nadobúda účinnosť po prvej prijatej platbe, takže ďalšia podpisová povinnosť nie je nutná.

3. Cenník služieb

3.1. SEO optimalizácia:
Základný balík: 47 EUR mesačne alebo 540 EUR ročne.
Rozšírená optimalizácia: 105 EUR mesačne alebo 1200 EUR ročne.
Pokročilá optimalizácia: 255 EUR mesačne alebo 3000 EUR ročne.

3.2. PPC kampane:
Základný balík: 200 EUR mesačne alebo 2200 EUR ročne.
Rozšírený balík: 350 EUR mesačne alebo 3800 EUR ročne.
Pokročilý balík: 580 EUR mesačne alebo 6300 EUR ročne.

3.3. Presná špecifikácia, čo zahŕňa každý typ optimalizácie, je uvedená na stránke sabax.sk v sekcii cenník.

4. Platobné podmienky

4.1. Objednávateľ je povinný za objednanú službu zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa cenníka, ktorý je zverejnený na stránke: www.sabax.sk.

4.2. Cena môže byť dohodnutá ako ročná platba alebo mesačná platba.

4.3. Cena je splatná vždy vopred, v prípade ročnej platby do siedmich dní od prijatia faktúry na e-mail Objednávateľa, a v prípade mesačnej platby do siedmich dní od prijatia faktúry na e-mail Objednávateľa.

4.4. Pokiaľ Objednávateľ poruší svoju povinnosť uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti, Poskytovateľ má nárok na zákonný úrok z omeškania.

4.5. Zmluvná pokuta bude splatná na základe písomnej výzvy Poskytovateľa, resp. firmy na vymáhanie pohľadávok.

5. Reklamácie a záruky

5.1. Prípadné reklamácie budú vybavované individuálnou dohodou a v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.2. O prípadnej chybe na portáli www.sabax.sk vrátane všetkých subdomén a partnerských stránok je potrebné informovať Poskytovateľa e-mailom na info@sabax.sk.

5.3. Reklamácie uplatnené telefonicky nebudú akceptované.

5.4. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby zapríčinené webhostingovou spoločnosťou.

5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak v prípade služby SEO optimalizácie sa po indexácii a nastavení kampane po prvom vyhodnotení (spravidla štyri mesiace od spustenia kampane) nezistí navýšenie počtu spätných odkazov, garantuje 100% vrátenie celkovej sumy Objednávateľovi.

6. Ukončenie zmluvy

6.1.Táto zmluva nadobúda platnosť po prvej prijatej platbe, takže ďalšia podpisová povinnosť nie je nutná.

6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov, pričom táto lehota sa počíta od prvého dňa spustenia kampane.

6.3. Počas platnosti zmluvy nie je možné zmluvu ukončiť.

6.4. Pokiaľ Objednávateľ ukončí zmluvu pred uplynutím 12 mesačnej lehoty z akéhokoľvek dôvodu, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške počtu mesiacov chýbajúcich do konca lehoty násobených cenou za 1 mesiac poskytovania služieb.

7. Riešenie sporov

7.1. V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť spor predovšetkým zmierom.

7.2. Ak nedôjde k zmieru, spor bude riešený príslušným súdom v Slovenskej republike.

Kontaktné informácie

SABAX, s.r.o.
IČO: 54 773 296
Kollárova 134/16, 902 01 Pezinok
E-mail: info@sabax.sk
Telefón: +421 918 638 126